Wniosek o dostęp do Portalu Klienta mLeasing
np. SFC/05/59661/19
np. SFC/04/83951/19

Usługa Faktur Elektronicznych z dostępem do Portalu Klienta mLeasing
Akceptuję wystawiane przez mLeasing faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów prawa o podatku od towarów i usług. Proszę o wystawianie dokumentów rachunkowych, w tym faktur, w formie elektronicznej i udostępnianie ich zgodnie z Regulaminem. Wskazuję adres e-mail do obsługi faktury elektronicznej i Portalu Klienta oraz numer telefonu do aktywacji usługi na Portalu Klienta:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i akceptuję następujące postanowienia:
mLeasing udostępni Klientowi ww. usługę, o czym poinformuje go na wskazany powyżej adres e-mail. Uruchomienie usługi udostępnienia Portalu oraz udostępniania faktur elektronicznych (na Portalu Klienta oraz w formie załącznika na wskazany e-mail) do wszystkich zawartych umów wymaga akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, a w przypadku Klienta wnioskującego o założenie konta na Portalu, wymaga również aktywacji konta. Klient może zrezygnować z ww. usług w każdym czasie. Akceptacja faktur elektronicznych przez Klienta nie pozbawia mLeasing prawa do wystawiania i przesyłania Klientowi dokumentów rachunkowych w tradycyjnej papierowej formie. Do świadczonych przez mLeasing ww. usług elektronicznych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, dostępnego na stronie: https://online.mleasing.pl.
Klient, który wskaże w Portalu Klienta adres e-mail do przesyłania faktur elektronicznych przyjmuje do wiadomości i oświadcza iż godzi się na to, że faktura będzie wysyłana otwartym e-mailem (bez szyfrowania) na wskazany przez niego adres e-mail. Ze względów bezpieczeństwa zalecanym przez mLeasing sp. z o.o. kanałem odbioru faktur elektronicznych jest ich pobranie bezpośrednio z Portalu. Klient w każdej chwili może zrezygnować z opcji otrzymywania faktur elektronicznych na adres e-mail i poprzestać jedynie na możliwości udostępnienia ich poprzez Portal.
Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych z umowy w celu jego autoryzacji.
Podany adres e-mail do obsługi faktur elektronicznych może być przez klienta modyfikowany w konfiguracji Portalu Klienta.
Warunkiem pozytywnego przetworzenia wniosku jest podanie prawidłowych danych.